اجتمایی

اخباری که با اجتماع مردم یا بیگانگان سر و کار دارد غالبا اخبار مرتبط با خود کشور است